Materiały i komunikaty

Standard wyposażenia średniego samochodu gaśniczego dla jednostki włączonej do ksrg oraz poza ksrg. Opis przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Jednostki OSP

Zasady poszczególnych ratownictw w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym.

Na potrzeby zabezpieczenia operacyjnego powiatu, sporządzono podział jednostek OSP będących w ksrg, które wykonują zadania z poszczególnych dziedzin ratownictwa w zakresie podstawowym. Podział taki pozwala zabezpieczyć optymalnie teren powiatu poszczególnymi dziedzinami ratownictwa w zależności od odległości danej jednostki od jednostki jrg, specyfikę zagrożeń i potrzeb ratowniczych w gminie a także zapewnia możliwość zadysponowania na zabezpieczenie rejonu jednostki posiadającej odpowiednie wyposażenie w celu uzupełnienia zadysponowanych zastępów jrg.

 

 

Dziedzina ratownictwaTechnicznePoszukiwawczo- ratowniczeWysokościoweChemiczneWodneMedyczne
Jednostka
Jasionka+++
Laski+++
Milanów++++
Gęś++
Paszenki+
Podedwórze+++
Sosnowica++
Dębowa Kłoda+++
Siemień++
Chmielów++
Koczergi++

Materiały do pobrania

Pod pojęciem ratownictwa medycznego w KSRG należy rozumieć wykonywanie, w trybie pilnym, medycznych działań ratowniczych (MDR) wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także działania organizacyjne, kadrowe, logistyczne i szkoleniowe mające na celu zapewnienie gotowości do wykonywania MDR.

Ratownictwo medyczne zorganizowane jest w KSRG na poziomie:

podstawowym – przez wszystkie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP), a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia – zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy,

zaawansowanym – przez JRG PSP, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do wykonywania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia – zakres świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.

Zasady ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Zał. 1 – procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

zał. 2 – segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych

zał. 3 – ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1

zał. 4 – Organizacja i nadzór ratownictwa medycznego w KSRG

zał. 5 – zasady postępowania przy narażeniu ratowników KSRG na materiał potencjalnie zakaźny

zał. 6 – dezynfekcja sprzętu ratowniczego

zał. 7 – rekomendowane zasady współpracy z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

zał. 8 – współpraca z Zespołami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

zał. 9 – izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego + schemat

zał. 10 – odstąpienie od medycznych działań ratowniczych

zał. 1 – przymus bezpośredni w stosunku do osób

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego określa ratownictwo techniczne jako jedną z dziedzin ratownictwa. Zadania realizowane w ramach ww. dziedziny definiowane są jako „(…) planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska”.

Właściwe terytorialnie stanowiska kierowania PSP powiadamiają i dysponują do działań ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej, jeśli we właściwych terytorialnie planach ratowniczych została uwzględniona ich gotowość do realizacji zadań ratownictwa technicznego. Potwierdzenie gotowości określonej w planach ratowniczych, powinno być realizowane przez właściwe terytorialnie stanowiska kierowania PSP w ramach bieżącej analizy.

Rozwój ratownictwa technicznego następować powinien w takim kierunku, aby zdolność do realizacji działań ratowniczych na poziomie podstawowym, stała się powszechna dla wszystkich jednostek KSRG. Istotne jest także, aby w sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej uwzględnić w planach rozwoju w szczególności te jednostki ochrony przeciwpożarowej, które aktualnie już realizują zadania ratownictwa technicznego oraz te, których siły i środki stacjonują w pobliżu obszarów o najwyższym poziomie zagrożenia tak, aby można było je doposażyć i wyszkolić w pierwszej kolejności na potrzeby ratownictwa według zalecanych standardów ujętych w niniejszych „Zasadach organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”.

Ze względu na wyposażenie, wyszkolenie i możliwości realizacji zakresu zadań, wprowadza się następujący podział ratownictwa technicznego w KSRG:
1) zakres podstawowy,
2) zakres specjalistyczny.

Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Zał. 1 – Wykaz przepisów związanych z ratownictwem technicznym

Zał. 2 – wyposażenie minimalne do ratownictwa technicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym obejmują organizację i funkcjonowanie ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Równocześnie zgodnie z §4 ust. 3 aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji KSRG dotyczą organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w KSRG.

 Ratownictwo wodne realizowane jest na obszarach wodnych oraz obszarach objętych powodzią lub zalaniem, jak również na terenach zalodzonych polega na wykonywaniu czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego, wysokościowego lub gaszenia pożarów. Realizacja działań ratowniczych na obszarach wodnych może stanowić wstęp do uruchomienia działań wspomagających. 

Zakres podstawowy – obejmujący czynności ratownicze wykonywane na obszarach wodnych (w tym zalodzonych), przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze współpracujące z systemem, deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym.

Zakres specjalistyczny – czynności wykonywane przez specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego PSP na powierzchni oraz w toni lub na dnie obszaru wodnego oraz specjalistyczne grupy sonarowe.

Zasady ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Zał. 1 – wykaz wybranych przepisów związanych z ratownictwem wodnym

Zał. 2 – zasady bezpieczeństwa podczas organizowania ćwiczeń, szkoleń i działań ratowniczych na poziomie podstawowym

Zał. 3 – zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych

Zał. 4 – minimalny standard wyposażenia jednostki pływającej z napędem silnikowym, przeznaczonej do działań na poziomie podstawowym, specjalistycznym, w tym grupy sonarowej

Ratownictwo wysokościowe – jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi, zwierząt i mienia oraz likwidacji miejscowych zagrożeń w miejscach i terenach trudnodostępnych, na wysokości i poniżej poziomu terenu z wykorzystaniem technik linowych i sprzętu specjalistycznego.

Ratownictwo wysokościowe realizuje się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym w zakresie:

podstawowym – przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarne, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty deklarujące w gotowości operacyjne zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym.

specjalistycznym – przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG, których członkowie posiadają odpowiednie przeszkolenie.

Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym wraz z załącznikami

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia.

„Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” określają podstawowe pojęcia oraz zakres zadań dotyczących ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Uwzględniają także organizację realizacji dodatkowych obowiązków, która została oparta na podmiotach KSRG realizujących ratownictwo chemiczne i ekologiczne w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym, w tym w obszarze dekontaminacji, zagrożeń radiacyjnych, zagrożeń biologicznych i zagrożeń wybuchowych.
Zasady są podstawowym dokumentem do dalszego rozwoju ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 

Zał. 1 – wykaz przepisów związanych z ratownictwem chemicznym i ekologicznym

Zał. 2 – Minimalny normatyw wyposażenia w zakresie podstawowym dla ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Skip to content