Szkolenia OSP

Zasady udziału członków OSP w działaniach ratowniczych !

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie informuje, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.)

     Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Planowane terminy szkoleń

W oparciu o „Plan Pracy Dydaktycznej na 2024 r.” zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie kursy OSP zostaną zorganizowane w następujących terminach:

 • szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 04.01. – 07.02.2024 r.,
 • szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP): 16.09 – 19.09.2024,
 • szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP: 08 – 11.04.2024,

Druki szkoleniowe

Przesyłane są każdorazowo wraz z pismem przewodnim do poszczególnych Urzędów Gmin/Miasta. Proszę o dokonywanie zgłoszeń chętnych strażaków wyłącznie na załączonych drukach.

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 16 lat (dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych) i nie przekroczone 65 lat (w przypadku osób nieletnich niezbędna zgoda rodziców),
 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 •  potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego;

Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP lub równorzędnego.

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (Dowódcy OSP) lub równorzędnego.

Szkolenie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej jest spełnienie poniższych wymagań:

 • dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia;
 • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia naczelnika OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej wyznaczony spośród pracowników urzędu, w trybie art. 10 ust. 7 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych może uczestniczyć w szkoleniu nie spełniając wyżej określonych wymagań.

– Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 2022

– Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 2022

– Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP 2022

– Program szkolenia naczelników OSP 2022

–  Program szkolenia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2022

–  Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Skip to content