Komórki organizacyjne

Jednostka ratowniczo-gaśnicza

 

Dowódca Jednostki ratowniczo-gaśniczej
mł. bryg. inż. Krzysztof Fila
tel.: +48 83 355 19 65
e-mail: jrg.psp@parczew.pl

 

 

 

 

 

Z-ca Dowódcy Jednostki ratowniczo-gaśniczej
kpt. inż. Tomasz Zalewski 
tel.: +48 83 355 19 65
e-mail: jrg.psp@parczew.pl

 

 

 

 

Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

 • ratowniczych;
 • szkoleniowych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zakresu działania Jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw ratowniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. przygotowywanie do zatwierdzenia przez komendanta powiatowego harmonogramów miesięcznych, półrocznych służby oraz dyżurów domowych dla zmian służbowych jrg na poszczególne okresy rozliczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami;
 9. ustalanie strażakom pełniącym w danym miesiącu służbę w warunkach o różnym stopniu szkodliwości godzin przesłużonych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, przekazanie danych celem naliczenia dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;
 10. ewidencjonowanie czasu służby strażaków pełniących służbę w jrg oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty rekompensat finansowych za przedłużony czas służby;

Do zadań Jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw szkoleniowych należy
w szczególności:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 2. organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3. planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego dla strażaków jrg;
 4. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 5. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 6. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 7. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

Do zadań Jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw bhp należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bhp oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

Wydział operacyjny

 

Starszy Specjalista
kpt. mgr inż. Aleksander Bożym
tel.: +48 83 355 19 64
e-mail: operacyjna.psp@parczew.pl

 

 

 

 

Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

 • operacyjnych;
 • łączności;
 • informatyki;

Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

 • st. kpt. mgr Krzysztof Klajda;
 • asp. mgr Michał Kopiński;
 • asp. Tomasz Kaczorowski;
 • mł. asp. mgr Patryk Punda;
 • ogn. Mariusz Semeniuk;

Do zadań Wydziału operacyjnego w zakresie spraw operacyjnych, w tym skkp, należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb za pośrednictwem skkp;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania skkp, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia
  w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń
  i informacji;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania;
 10. współpraca z administratorem sieci w zakresie analizowania i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi;
 11. nadzór, kontrola i archiwizacja poczty elektronicznej przychodzącej i wychodzącej z skkp;
 12. przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 13. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 14. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz osp na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 15. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 16. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 17. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 18. planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego dla strażaków skkp;
 19. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;
 20. bieżące informowanie oficera prasowego oraz komendanta powiatowego o zdarzeniach specyficznych, medialnych i innych mających wpływ na bezpieczne funkcjonowanie społeczeństwa odnotowanych w powiecie oraz postępie w prowadzeniu akcji ratowniczych;
 21. przygotowywanie do zatwierdzenia przez komendanta powiatowego harmonogramów służby dyżurnej skkp oraz dyżurów domowych strażaków pełniących służbę w systemie codziennym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 22. ewidencjonowanie czasu służby strażaków pełniących służbę w skkp oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty rekompensat finansowych za przedłużony czas służby;

Do zadań Wydziału operacyjnego w zakresie łączności należy w szczególności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania na teren obszaru chronionego;
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

Do zadań Wydziału operacyjnego w zakresie spraw informatyki należy w szczególności:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz współpraca z administratorem sieci
  w zakresie wdrażania i nadzorowania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej, w tym skkp;
 2. zapewnienie niezawodnego działania otoczenia sieciowego sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz w skkp;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. współpraca z administratorem sieci w zakresie sporządzania informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 8. współpraca z administratorem sieci w zakresie utrzymania w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 9. nadzór nad technicznym funkcjonowaniem poczty elektronicznej.
 10. prowadzenie strony internetowej oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej komendy powiatowej.

 

Sekcja organizacyjno-kadrowa

 

Kierownik Sekcji
mł. bryg. inż. Ireneusz Szkuat
tel.: +48 83 355 19 62
e-mail: kadry.psp@parczew.pl

 

 

 

 

 

Starszy Specjalista
mgr Katarzyna Korniluk Duda
tel.: +48 83 355 19 57
e-mail: kp_parczew@straz.lublin.pl

 

 

 

Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:

 • kadrowych;
 • zlecania pomocy prawnej;
 • prowadzenia kancelarii do ochrony informacji niejawnych;
 • organizacyjnych;
 • archiwizacji

oraz współpracuje z jrg w zakresie realizacji zadań służby bhp w szczególności prowadzi obsługę kancelaryjną i przechowuje dokumentację związaną z realizacją zadań służby bhp.

Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie spraw kadrowych należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego oraz sporządzanie list płac;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej;
 3. prowadzenie spraw osobowych i socjalnych strażaków, pracowników cywilnych komendy powiatowej oraz współpraca z kołem emerytów i rencistów działającym przy komendzie powiatowej w zakresie obsługi kancelaryjnej;
 4. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 7. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 8. organizowanie i ewidencjonowanie doskonalenia zawodowego strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie zlecania pomocy prawnej należy w szczególności zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy powiatowej.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie prowadzenia kancelarii do ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
 3. egzekwowanie zwrotu dokumentów,
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej,
 5. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
 6. wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji należy w szczególności:

 1. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj.; przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej w tym pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
 6. nadzór, kontrola i archiwizacja poczty elektronicznej przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu komendanta powiatowego;
 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 12. ewidencjonowanie czasu służby strażaków oraz pracowników cywilnych w codziennym rozkładzie służby i pracy w komendzie powiatowej oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty rekompensat finansowych za przedłużony czas służby;
 13. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej.

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

 

Starszy Specjalista
kpt. mgr Wojciech Denejko
tel.: +48 83 355 19 63
e-mail: prewencja.psp@parczew.pl

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych realizuje zadania w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 3. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 4. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 5. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 7. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 8. opracowywanie projektów decyzji, postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 9. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 10. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 11. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 12. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 13. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 14. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 15. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 16. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. logistycznych

 

Starszy Specjalista
kpt. mgr Zbigniew Wróblewski
tel.: +48 83 355 19 61
e-mail: logistyka.psp@parczew.pl

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. logistycznych realizuje zadania w zakresie spraw:

 • kwatermistrzowskich;
 • technicznych.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. logistycznych należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 5. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 6. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 7. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 8. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej;
 9. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z komórką właściwą ds. operacyjnych i jrg priorytetów w tym zakresie;
 10. prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 14. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 15. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;
 19. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 20. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 21. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

 

Główny Księgowy
mgr Magdalena Jagiełło
tel.: +48 83 355 19 66
e-mail: ksiegowa.psp@parczew.pl

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych realizuje zadania w zakresie spraw finansowych.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji komendy powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych
  i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

 

 

Skip to content