Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

Strona internetowa: http://kppsp.parczew.pl/

Strona BIP: https://pspparczew.bip.gov.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064045364819

Twitter: https://twitter.com/KPPSPParczew

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsze strony internetowe i aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu włączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-01-26

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Parczew

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Bożym, e-mail: operacyjna.psp@parczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (83) 3551954 wew. 64. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania lub w  zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub w przypadku udzielenia niezadowalającej odpowiedz wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa PSP w Parczewie,
  ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew,
 • wysłać e-mail na adres: kp_parczew@straz.lublin.pl,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (83) 3551954,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej PSP – sala konferencyjna lub Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W prawym górnym rogu strony komendy http://kppsp.parczew.pl/, zainstalowana jest wtyczka ułatwiająca dostęp do strony osobom ze szczególnymi potrzebami tj. opcja: powiększ tekst, pomniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, odwrócony kontrast, podświetlenie tła, podkreśl linki, czytelna czcionka.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku KP PSP w Parczewie znajduje się od ulicy Piwonia gdzie zlokalizowany jest  parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku pozbawione jest barier terenowych i umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie bezpośrednio do drzwi wejściowych. Przy wejściu do komendy znajduje się wideodomofon, którym należy się posłużyć w celu wezwania pomocy przy otwieraniu drzwi wyposażonych w samozamykacz.

Obsługa interesantów odbywa się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie do której prowadzi  łagodna pochylnia dla wózków inwalidzkich. Pozostała cześć budynku nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Jednocześnie, w przypadkach  konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanych wyżej miejscach udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Wejście nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

 

Jak to zrobić? Gdy wejdziesz do budynku Piwonia poszukaj pokoju dyżurnego stanowiska kierowania.  Tam poinformuj pracownika, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Skip to content