Zgłoś zakończenie budowy

Zgodnie Art. 56 Ustawy Prawo Budowlane inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązany jest zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W celu zgłoszenia takiego faktu należy złożyć wniosek do tutejszej komendy zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Dodatkowo należy załączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę (i ewentualnych decyzji zmieniających lub zatwierdzających projekt zamienny) oraz oświadczenie o zakończeniu budowy. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. Termin kontroli ustalany jest telefonicznie. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia do komendy, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 355 19 63.

Skip to content