[PL/EN] Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP, koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które będą oferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy – DANE KONTAKTOWE , LISTA POTRZEB, PROCEDURA POSTĘPOWANIA

[PL] for English version scroll down the page

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej PSP będzie koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które chcą zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy – poinformował komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w środę 2 marca 2022 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się w JRG nr 3 KM PSP w Rzeszowie.

Państwowa Straż Pożarna nieustannie wspiera Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zapewnieniu sprzętu pożarniczego dla ukraińskich jednostek straży pożarnych. Zorganizowana przez nas, w tym celu krajowa zbiórka sprzętu spotkała się z niezwykłym odzewem, potwierdzającym solidarność polskich strażaków – tak tych zawodowych, jak i ochotników.
Państwowa Straż Pożarna współpracuje również ze strażami pożarnymi z całego świata, chcącymi zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy i gotowi jesteśmy udzielić im wsparcia w przyjęciu tego sprzętu na terytorium Polski i przekazaniu przyjaciołom z Ukrainy.
Mając powyższe na uwadze, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, w porozumieniu z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. bryg. Siergiejem Krukiem, podjęli decyzję o koordynacji tych działań przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP.

W związku z rozpoczęciem  przez Państwową Straż Pożarną kolejnej fazy pomocy dla Ukrainy, tj. koordynacji działań związanych z przekazaniem Ukrainie sprzętu pożarniczego jakim chcą się podzielić zagraniczne straże pożarne, poniżej zamieszczono dane kontaktowe, służące realizacji tego procesu:

Dodatkowo informacje można również znaleźć pod dedykowanymi numerami telefonów (linia otwarta od 8:00 do 20:00, UTC+1), obsługiwanymi przez wskazanych funkcjonariuszy KCKR KG PSP:

 • tel. stacjonarny: +48 47 722-30-01
 • tel. komórkowy: +48 885-040-015

W najbliższym czasie na dedykowanej stronie będą dostępne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

LISTA POTRZEB: kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, pompy pożarnicze, agregaty pompowe, pompy pływające, ubrania specjalne strażackie, kominiarki strażackie, rękawice strażackie, buty strażackie, hełmy strażackie, latarki, sprzęt hydrauliczny, sprzęt do ratownictwa technicznego, telefony satelitarne, pojazdy pożarnicze

SKRÓCONA PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu sprzętu pożarniczego na rzecz Ukrainy zagraniczne straże pożarne przekazujące pomoc przygotowują następujące dokumenty:

 1. Formularz przekazania sprzętu (z jasnym oznaczeniem odbiorcy po stronie ukraińskiej oraz nadawcy sprzętu) – Proforma invoice
 2. Listę przewozową (zbiorcza lista sprzętu oraz oddzielna lista każdej z palet), zawierającą nazwę, liczbę sztuk, wagę, wartość  (zgodnie z załączonym wzorem)Oba dostępne pod linkiem:
  http://bityl.pl/kmVXP
   
 3. Szczególne wymogi dotyczące składowania/przechowywaniaKoniecznym jest również, aby sprzęt pakowany był na palety odpowiednio zabezpieczone do transportu i składowania.UWAGAZebrany sprzęt gromadzony i przechowywany będzie w wyznaczonej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu transportu z koordynatoremKoszty wysyłki oraz transportu sprzętu do Polski, a także koszty odprawy celnej muszą zostać pokryte przez Donora.

  POMOC OFEROWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ ZAGRANICZNE STRAŻE POŻARNE NALEŻY KIEROWAĆ KANAŁAMI USTALONYMI PRZEZ KLASTER LOGISTYCZNY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (EMAIL: ukraine-logs@logcluster.org,

  STRONA WWW: https://logcluster.org/ops/ukr22a)

[EN]

The National Rescue Coordination Centre of the National Headquarters of the State Fire Service of Poland will take care of the coordination of efforts of all Fire Brigades/Fire Services which would like to offer their firefighting equipment to Ukrainian firefighters – said gen. Andrzej Bartkowiak, during the press conference held in the Fire and Rescue Unit No.3 in Rzeszow (2 March 2022).

The State Fire Service of Poland constantly supports the State Emergency Service of Ukraine in providing firefighting equipment for Ukrainian fire brigades. The national collection organized by us has met with an extraordinary response, confirming the solidarity of Polish firefighters – both professional and volunteers. The State Fire Service of Poland also cooperates with fire services from around the world which want to offer firefighting equipment for firefighters from Ukraine. We are ready to support them in receiving this equipment on the territory of Poland and handing it over to friends from Ukraine.
Bearing the above in mind, Mr Mariusz Kamiński – Minister of the Interior and Administration, Mr Maciej Wąsik – Secretary of State in the Ministry of Interior and Administration, in consultation with BG Andrzej Bartkowiak – Chief Commandant of the State Fire Service and MG Serhii Kruk – Head of the State Emergency Service of Ukraine, decided to have these activities coordinated by the National Rescue Coordination Center of the National Headquarters of the State Fire Service of Poland.

In connection with the commencement of the next phase of assistance to Ukraine by the State Fire Service of Poland, i.e. the coordination of activities related to the transfer to Ukraine of fire equipment which FOREIGN FIRE SERVICES/ORGANIZATIONS/FEDERATIONS want to share, below are the contact details used to implement this process:

The National Rescue Coordination Centre of the National HQs of the State Fire Service of Poland – coordinator for Fire Brigades/Fire Services which would like to offer their firefighting equipment to Ukrainian firefighters:

• email address (priority contact mean): aid4ua@straz.gov.pl

The support is also available by the dedicated lines (from 8:00 AM to 8:00 PM, UTC+1), which will be operated by State Fire Service assigned officers.

• landline phone: +48 47 722-30-01

• mobile phone: +48 885-040-015

Q&A will be available under dedicated website soon.

LIST OF NEEDS: thermal cameras, power generators, fire-fighting pump units, portable high-pressure water pump units, floating pump units, firefighter turnout gears, firefighter hoods, firefighter gloves, firefighter boots, firefighter helmets, flashlights, hydraulic rescue equipment, technical  rescue equipment, satellite phones, fire trucks

SHORTENED PROCEDURE:

If a decision is made to transfer firefighting equipment to Ukraine, foreign donors prepare the following documents:

 1. Equipment handover form (with a clear indication of the recipient on the Ukrainian side and the sender of the equipment) – pro forma invoice
 2. Freight bill (collective list of equipment and a separate list of each pallet), including the name, number of pieces, weight, value (according to the attached example), both available by clicking the link: http://bityl.pl/kmVXP
 3. Special storage requirementsIt is also necessary that the equipment is packed on pallets, properly secured for transport and storage.ATTENTIONThe fire equipment will be collected and stored in the selected State Fire Service facility only after acceptance by the coordinatorShipment to Poland, transportation, and customs costs must be covered by the Donor.In-kind assistance offered by other entities than Foreign Fire Services should go through official channels established by UN Logcluster (EMAIL: ukraine-logs@logcluster.org, WWW: https://logcluster.org/ops/ukr22a)

 

 

Skip to content