Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Parczewie
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hawryluk

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

 1. Komendant Powiatowy realizuje na terenie powiatu parczewskiego obowiązki i kompetencje terenowego organu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą o PSP, ustawą o samorządzie powiatowym oraz wynikające z innych przepisów prawa,
 2. Komendant Powiatowy wykonuje funkcję kierownika urzędu jakim jest Komenda Powiatowa PSP w Parczewie i zapewnia pełną realizację zadań tego urzędu,
 3. Komendant Powiatowy reprezentuje interesy Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu parczewskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrze pojętym interesem społecznym,
 4. Komendant Powiatowy nadzoruje ochronę informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie realizowaną przez jego Zastępcę,
 5. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego dokumentację:
  1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
  2. kierowaną do komendanta wojewódzkiego, organów samorządów i ich organów wykonawczych (prezydenta, starosty, przewodniczących rady), organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (branżowego),
  3. decyzje, rozkazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje postępowań, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe, oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.
 • Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem omówionych w ust. 5 pkt 1.
Skip to content